3000A系列工程图纸

3000系列图纸。边框宽度19mm、厚度10.4mm,常见尺寸17、18.5、19、20、21.5、22、23、23.6、24寸等,非常规尺寸亦可定制


尺寸(Inch)比例边宽(mm)厚度(mm)触摸区域外框尺寸大小工程图下载
高(mm)宽(mm)高(mm)宽(mm)
175:041910.40340.00273.00378.00311.00

3000A系列工程图纸YJ3017S.pdf

18.516:091910.40410.00233.00448.00271.00

3000A系列工程图纸YJ3185S.pdf

1916:101910.40410.00257.00448.00295.00

3000A系列工程图纸YJ3019S.pdf

194:031910.40377.00302.00415.00340.00

3000A系列工程图纸YJ3019S正.pdf

2016:091910.40445.00252.00483.00290.00

3000A系列工程图纸YJ3020S.pdf

21.516:091910.40477.00273.00515.00311.00

3000A系列工程图纸YJ3215S.pdf

21.516:101910.40477.00297.00515.00335.00

3000A系列工程图纸YJ3022S.pdf

2316:091910.40510.00287.00548.00325.00

3000A系列工程图纸YJ3023S.pdf

23.616:091910.40521.00294.00559.00332.00

3000A系列工程图纸YJ3236S.pdf

2416:091910.40532.00300.00570.00338.00

3000A系列工程图纸YJ3024S.pdf

6000D系列工程图纸

6000系列图纸。边框宽度21.5mm、厚度9.5mm,常见尺寸27、32、42、55、65、70、84寸等,非常规尺寸均可定制。


尺寸(Inch)比例边宽(mm)厚度(mm)触摸区域外框尺寸大小工程图下载
高(mm)宽(mm)高(mm)宽(mm)
2716:0921.513.00338.00598.00381.00641.00
3216:0921.513.00396.00701.00493.00744.00

6000D系列工程图纸YJ-6032D.pdf

3716:0921.513.00493.00822.00506.00865.00

6000D系列工程图纸YJ-6037D.pdf

4016:0921.513.00504.00892.00547.00935.00

6000D系列工程图纸YJ-6040D.pdf

4216:0921.513.00527.00933.00570.00976.00

6000D系列工程图纸YJ-6042D.pdf

4616:0921.513.00576.001022.00619.001065.00

6000D系列工程图纸YJ-6046D.pdf

4716:0921.513.00587.001043.00630.001086.00

6000D系列工程图纸YJ-6047D.pdf

5016:0921.513.00619.001098.00662.001141.00

6000D系列工程图纸YJ-6050D.pdf

5516:0921.513.00683.001213.00726.001256.00

6000D系列工程图纸YJ-6055D.pdf

5816:0921.513.00725.001275.00768.001318.00

6000D系列工程图纸YJ-6058D.pdf

6016:0921.513.00751.001331.00794.001374.00

6000D系列工程图纸YJ-6060D.pdf

6516:0921.513.00806.001431.00849.001474.00

6000D系列工程图纸YJ-6065D.pdf

70夏普16:0921.513.00806.001539.00909.001582.006000D系列工程图纸YJ-6070D.pdf